اولویت نیازهای شما بر اساس مدل Glasser به ترتیب زیر است