ISFJ-T

ISFJ-T

درونگرا، حسی، احساسی، قضاوتگر، وفق‌پذیر

مدافع

محافظانی بسیار متعهد و گرم، که همیشه آماده دفاع از عزیزان خود هستند.

منبع دریافت انرژی :

خلوت کردن با خود و زمان سپری کردن در تنهایی

روش قضاوت :

مبتنی بر ارزش ها و با توجه به احساسات انسانی

قاطعیت در تصمیم :

وفق‌پذیر با شرایط و محیط

روش ادراک :

توجه به امور واقعی و جزییات دنیای بیرونی

تعامل با دنیای بیرون :

میل به تصمیم گیری، ساختاردهی و کنترل دیگران

تیپ رفتاری :

سرپرست سنت گرا

نقطه قوت اصلی :

عمل گرایی و تمرکز و توجه به جزییات مسائل

نقطه ضعف اصلی :

خلاقیت و درک تصویر کلان و شناخت پیوندها و ارتباطات