INTJ-T

INTJ-T

درونگرا، شهودی، متفکر، قضاوت‌گر، وفق‌پذیر

معمار

متفکرانی دارای تخیل قوی و مقید به استراتژی که برای همه چیز برنامه دارند

منبع دریافت انرژی :

 خلوت کردن با خود و زمان سپری کردن در تنهایی

روش قضاوت :

مبتنی بر شواهد عینی و استدلال های منطقی

قاطعیت در تصمیم :

وفق‌پذیر با شرایط و محیط

روش ادراک :

 تامل در مفاهیم ذهنی، انتزاعی و مفاهیم پنهان

تعامل با دنیای بیرون :

میل به تصمیم گیری، ساختاردهی و کنترل دیگران

تیپ رفتاری :

تحلیل گر مفهوم پرداز

نقطه قوت اصلی :

خلاقیت و درک تصویر کلان و شناخت پیوندها و ارتباطات

نقطه ضعف اصلی :

عمل گرایی و تمرکز و توجه به جزییات مسائل