ENFP-T

ENFP-T

برونگرا، شهودی، احساسی، دریافت‌گر، وفق‌پذیر

پیکارگر

روح‌های آزاد، مشتاق، خلاق و خوش‌مشرب که همیشه می‌توانند دلیلی برای لبخند پیدا کنند

منبع دریافت انرژی :

حضور در جمع و تعامل با دیگران

روش قضاوت :

مبتنی بر ارزش ها و با توجه به احساسات انسانی

قاطعیت در تصمیم :

وفق‌پذیر با شرایط و محیط

روش ادراک :

 تامل در مفاهیم ذهنی، انتزاعی و مفاهیم پنهان

تعامل با دنیای بیرون :

میل به آزادی، انعطاف و دریافت اطلاعات بیشتر

تیپ رفتاری :

الهام بخش آرمانگرا

نقطه قوت اصلی :

خلاقیت و درک تصویر کلان و شناخت پیوندها و ارتباطات

نقطه ضعف اصلی :

عمل گرایی و تمرکز و توجه به جزییات مسائل