تیپ‌های شخصیتی MBTI

الهام بخش‌های آرمانگرا

پیکارگر

ENFP-A ENFP-T

قهرمان

ENFJ-A ENFJ-T

میانجی

INFP-A INFP-T

حمایت‌گر

INFJ-A INFJ-T

تحلیل گران مفهوم پرداز

مناظره‌گر

ENTP-A ENTP-T

فرمانده

ENTJ-A ENTJ-T

منطق دان

INTP-A INTP-T

معمار

INTJ-A INTJ-T

سرپرستهای سنت گرا

سفیر

ESFJ-A ESFJ-T

مدیر اجرایی

ESTJ-A ESTJ-T

مدافع

ISFJ-A ISFJ-T

تدارکات‌چی

ISTJ-A ISTJ-T

کاوشگران تجربه گرا

سرگرم‌کننده

ESFP-A ESFP-T

کارآفرین

ESTP-A ESTP-T

ماجراجو

ISFP-A ISFP-T

چیره‌دست

ISTP-A ISTP-T