ISFJT

مدافع

ISFJ-T


محافظانی متعهد و خونگرم که همیشه از عزیزان خود حفاظت می‌کنند.

تیپ رفتاری :

سنت گرا

منبع کسب انرژی :

خلوت گزیدن و غرق شدن در افکار و اندیشه‌ها

روش دریافت و ادراک اطلاعات :

توجه به امور واقعی و جزئیات وقایع

مبنا و ملاک قضاوت و تصمیم‌گیری :

سنجش میزان انطباق تصمیم بر ارزش‌ها و اثر آن بر دیگران

رویکرد در قبال سروسامان دادن به امور :

دوست دارد کارها نظم داشته باشند و هر چیز سر جایش باشد

اهمیتی که برای بازخوردها و نظرات دیگران قائل است :

از بازخوردهای دیگران استفاده کرده و نظراتشان را به کار می‌بندد

نقطه قوت اصلی :

دقت بالا در توجه به جزییات و نکات ریز مسائل