ENTJA

فرمانده

ENTJ-A


فرماندهانی جسور و با اراده که یا راهی می‌یابند یا راهی ‌می سازند.

تیپ رفتاری :

مفهوم‌پرداز

منبع کسب انرژی :

حضور در جمع و تعامل با دیگران

روش دریافت و ادراک اطلاعات :

توجه به ارتباطات بین چیزهای مختلف و معانی پنهان و ضمنی هر چیز

مبنا و ملاک قضاوت و تصمیم‌گیری :

ارزیابی سود و زیان منطقی هر تصمیم یا موضوع

رویکرد در قبال سروسامان دادن به امور :

دوست دارد کارها نظم داشته باشند و هر چیز سر جایش باشد

اهمیتی که برای بازخوردها و نظرات دیگران قائل است :

چندان به تایید دیگران نیاز ندارد و برای اعمال نظرات آنها تلاش نمی‌کند

نقطه قوت اصلی :

قضاوت دقیق و سنجش بی نقص امور